Στοιχεία Εταιρίας - Εταίρων

Αναφορά στην Εταιρία

Επωνυμία Εταιρίας :  ECOFIN ACTIVITIES IKE

Εταιρικό κεφάλαιο : 36.000 €

Αρ. ΓΕ.Μ.Η  123098622000

Δραστηριότητα       : Βιολογικές καλιέργειες - Μεταποίηση βιολογικών προϊόντων  -        

                                 Αγροτουρισμός

Αναφορά στους Εταίρους

Παπανικολάου Ηλίας  συμμετοχή 97,23% - Διαχειριστής

Παπανικολάου Δημήτριος συμμετοχή 2,77%

Γράψανε για εμάς

(Ένθετο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ (Γαστρονόμος) 10/10/2021